QUARTA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L'ASCISAM

QUARTA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L'ASCISAM

DOCUMENTACIÓ:
Bases de la quarta edició premi de recerca de l'ASCISAM_Català.pdf
Bases de la cuarta edición premi de investigación de la ASCISAM_Castellano.pdf
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA QUARTA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA DE SALUT MENTAL 2021

1.- DENOMINACIÓ:
Quarta edició del Premi de Recerca de l’Associació Catalana d’infermeria de Salut Mental.


2.- PROPÒSIT:
La finalitat d’aquests Premis és promoure la recerca en infermeria de Salut Mental en qualsevol dels seus àmbits, que l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM) té entre els seus objectius.


3.- OBJECTE:
Treballs de recerca finalitzats que tractin d'una temàtica d’especial rellevància i interès per al desenvolupament de la professió infermera, així com en la promoció de les cures en l’àmbit de la Salut Mental. Les obres han de ser originals i inèdites i no poden haver estat presentades en jornades, congressos, simpòsiums o altres esdeveniments, ni publicades en la seva totalitat (articles, llibres amb ISBN, etc.). Es prioritzaran els treballs que no hagin rebut cap mena de finançament per organismes públics o privats.


4.- PARTICIPANTS:
Infermeres i infermers, amb el requisit que algun dels autors sigui sòcia o soci de l’ASCISAM. La participació pot ser a títol individual o formant part d’un grup.

No podran participar els membres de la junta de l’ASCISAM ni els membres del jurat del premi, ni de manera individual ni integrats en un equip de treball. S’admetrà un màxim de 6 autors per treball.


5.- RECONEIXEMENT I DOTACIÓ ECONÒMICA:
El treball de recerca seleccionat com a guanyador del primer premi rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros. Tots els autors del treball guanyador rebran un any de subscripció gratuïta en l’ASCISAM i s’acompanyarà d’un diploma acreditatiu.

El jurat podrà concedir fins a dos accèssits, sense dotació econòmica, als quals s’atorgarà els diplomes corresponents.

Serà titular d’aquest import l’autor que aparegui com a únic o primer signant del treball.

La dotació econòmica del premi estarà subjecta a les retencions establertes per la legislació vigent.


6.- CONDICIONS GENERALS:

 • Els treballs de recerca presentats seran estudis finalitzats que tractin d’una temàtica d’especial rellevància i interès per al desenvolupament de la professió infermera, així com en la promoció de les cures en l’àmbit de la Salut Mental. En català o castellà. Les obres han de ser originals i inèdites i no poden haver estat presentades en jornades, congressos, simpòsiums o altres esdeveniments, ni publicades en la seva totalitat (articles, llibres amb ISBN, etc.). Es prioritzaran els treballs que no hagin rebut cap mena de finançament per organismes públics o privats.
 • Continguts dels treballs:

o Títol.
o Resum. No superior a 250 paraules.
o Paraules clau. Entre 3 i 6 paraules.
o Cos del treball. L’extensió màxima serà de 20 pàgines.

 1. Introducció.
 2. Justificació.
 3. Objectius.
 4. Hipòtesis (si s’escau).
 5. Material i mètode.
 6. Resultats.
 7. Discussió.
 8. Conclusions.

o Bibliografia: no formarà part del cos del treball. Serà rellevant i actualitzada. Les referències bibliogràfiques han d’ajustar-se a un sistema de citació normalitzat (ex.: Vancouver, APA, etc.).
o Annexos i taules: no formaran part del cos del treball. En cap cas poden utilitzar-se els annexos com a part del cos del treball, sinó únicament com un complement d’aquest. El nombre màxim serà de 2 annexos i de 4 taules.

 • Format dels treballs:

o Font o tipus de lletra:
-Font: Arial.
-Mida: 12 pts.
-Alineació: Justificat.
-Interlineat: 1,5.

o Marges:
-Superior i inferior: 3 cm.
-Esquerra i dreta: 2,5 cm.

o Paginació:
-Els números han d’estar ubicats a la part inferior dreta.

 • El text no ha de contenir els noms o qualsevol altra informació del centre que pugui ser utilitzada per a la identificació del centre o de les persones objectes d’estudi.

7.- NORMES DE PRESENTACIÓ:

 • VIA PER A LA PRESENTACIÓ dels treballs: Els treballs presentats en la Quarta Edició del Premi de Recerca de l’ASCISAM podran lliurar-se a través de la web de l’ASCISAM (www.ascisam.cat), a l’apartat “Presentació treball Premi de Recerca de l’ASCISAM”. S’haurà de complementar el formulari de la web indicant:

o Títol del treball de recerca.
o Dades de l’autor/a o autors: nom complet i cognoms. També una breu descripció professional, l’adreça del correu electrònic, el telèfon i l’adreça postal del primer autor/a responsable de la correspondència.
o Declaració indicant que el treball és inèdit i que s’ha realitzat en conformitat amb els principis ètics i legals.

 • PRESENTACIÓ DEL CONTINGUT dels treballs. Els continguts dels treballs seguiran en tots els casos la següent distribució:

o En la primera pàgina: títol, resum i paraules claus. En els tres idiomes: català, castellà i anglès.
o El cos del treball, amb els aparts anteriorment descrits, les referències bibliogràfiques, annexos i taules.

En la còpia digital s’han de separar en diferents arxius cadascun dels apartats anteriors. És a dir, un arxiu per a la primera pàgina (amb el títol, resum i paraules clau) i un segon arxiu per al treball de recerca pròpiament dit amb les pertinents referències bibliogràfica, annexos i taules.
 

8.- TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el pròxim 29 d’octubre del 2021.


9.- JURAT:
El jurat estarà compost per integrants de la Junta de l’ASCISAM, professionals del Grup Consultor de l’associació i experts en recerca.


10.- DECISIÓ DEL JURAT:
Es basarà en el resultat final obtingut en l’avaluació anònima que es realitzarà de tots els treballs presentats. Se seguirà un procés de revisió cega per parells. En el cas d’empat es realitzarà una segona valoració dels treballs de recerca que hagin obtingut la mateixa puntuació.

El jurat adoptarà, després de les necessàries deliberacions, la resolució de la concessió del premi. Si ho considera oportú pot demanar l’opinió d’experts, sense que aquesta hagi de ser vinculant. El premi serà declarat desert si segons el judici del jurat, els treballs no reuneixin les condicions exigibles.


11.- DIFUSIÓ DELS TREBALLS:
Els treballs guardonats seran publicats per l’ASCISAM a través de la pàgina web i les xarxes socials de la pròpia associació. Així mateix, l’autor/a podrà publicar el seu treball en qualsevol mitja que consideri, sempre que, reculli que: AQUEST TREBALL HA ESTAT PREMIAT EN LA QUARTA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA DE SALUT MENTAL (ASCISAM). També caldrà comunicar a l’associació la publicació d’aquest treball.

La presentació dels treballs al concurs implica l’acceptació de les normes establertes en aquestes bases, amb renúncia a qualsevol acció judicial o extrajudicial, contra el veredicte del jurat. Aquest veredicte serà inapel·lable i es farà públic durant l’ “Acte d’entrega del premi de recerca de l’ASCISAM” on caldrà ser recollit per part del primer autor/a o persona delegada.

Compartir:

Imatges

QUARTA EDICIÓ DEL PREMI DE RECERCA DE L'ASCISAM
Escrit per ascisam
L’associació vol ser un espai de trobada per aquells professionals vinculats a la Salut Mental que volen participar en la creació d’iniciatives, contribuir al desenvolupament professional i reflexiona

Relacionats:

No hi ha posts relacionats

0 Comentaris

  Sense comentaris