Normes per a la presentació de resums 2018-02-27T03:15:46+00:00

Normes per a la presentació de resums

Les diferents modalitats en les quals es poden presentar treballs són:

 • Estudis finalitzats i amb resultats.
 • Experiències (Implantació de projectes assistencials, casos clínics, bones pràctiques clíniques).
 • Projectes de recerca.

Els resums acceptats es podran presentar al congrés en els següents formats:

 • Comunicació oral.
 • Pòster.

Serà el comitè científic el que determinarà el format de presentació en funció de l’avaluació realitzada, excepte en els casos en què l’autor/s sol·liciti expressament la modalitat pòster. El contingut del resum estarà estructurat depenent del tipus de treball:

ESTUDIS FINALITZATS

 • Títol i autors
 • Introducció
 • Objectius
 • Metodologia
 • Resultats
 • Discussió/Conclusions
 • Implicacions per a la pràctica clínica
  Bibliografia

EXPERIÈNCIES

 • Títol i autors
 • Introducció
 • Objectius de l’experiència
 •  Descripció/Desenvolupament
 •  Avaluació de resultats
 • Implicació per a la pràctica clínica (excepte casos clínics)
 • Conclusions
 • Bibliografia

PROJECTES DE RECERCA

 • Títol i autors
 • Introducció
 • Justificació
 • Objectius i hipòtesi
 • Metodologia
 • Aplicabilitat dels resultats esperats
 • Bibliografia

Els resums s’han de presentar en format Word, orientació de pàgina vertical, lletra Arial 12, interlineat 1,5 i amb un màxim de 3300 caràcters (amb espais i excloent el títol, autors/es i bibliografia). Les referències bibliogràfiques s’hauran d’ajustar a un sistema de citació normalitzat (exemples: Vancouver, APA, etc.). Els resums podran ser redactats en català, castellà o anglès. No s’han d’incloure gràfics, taules ni cap imatge. El nombre màxim d’autors/es és de sis persones. Ha d’incloure el nom i cognoms complets (no inicials). Aquests no es modificaran posteriorment.

En enviar els resums és important que es tingui en compte:

 • L’enviament dels resums comporta l’acceptació de les presents normes.
 • Aquells treballs que no s’ajustin a aquestes normes, no seran avaluats pel comitè científic, quedant exclosos de la participació en el congrés.
 • S’acceptaran, per a ser avaluats, els treballs originals que no hagin estat publicats amb anterioritat (revistes, suport informàtic, web, etc.)
 • El comitè científic es reserva el dret de no acceptar resums que considerin plagi o publicació redundant.
 • Els membres del comitè científic poden presentar treballs, però quedaran exclosos dels premis. –
 • La data límit de presentació dels resums de treballs del Congrés serà el dia 27 d’abril de 2018.
 • El ponent ha de ser un dels autors/es (identificat com a primer autor/a). A efectes de l’organització, aquesta persona serà el responsable científic del treball i haurà d’estar inscrita i present al congrés.
 • El Comitè Científic valorarà els resums presentats i els que siguin seleccionats seran comunicats al primer autor/a i se’ls informarà de la sala i l’ordre de la defensa / exposició del treball al congrés.
 • Tots els treballs s’han d’enviar a l’adreça electrònica congresascisam@gmail.com